اینم جان استیو نعش(NASH) از هوشمند ترین بسکتبالیستهای
حال حاضر!!!!